കെസിബിസിയുടെ പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ഫാ ജേക്കബ് പാലയ്ക്കാപ്പള്ളി കെസിബിസിയുടെ പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, പി ഓ സി ഡയറക്ടർ|
എറണാകുളം -അങ്കമാലി അതിരൂപതാംഗം |#kcbc #kcbcmedia #iconmediaonline